9. srpnja 2013.

Statut

Na temelju Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 88/01) na Skupštini Udruge roditelja djece s posebnim potrebama ” Naša dica” , održanoj 15.12.2007. godine donesen je

 

STATUT

OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ” Naša dica ” ( u daljnjem tekstu: Udruga) je udruga s ciljem unapređivanja kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

Puni naziv Udruge glasi: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ” Naša dica”

Skraćeni je naziv Udruge: “Naša dica”

Sjedište Udruge je u Kaštel Novom , a Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 35 mm,a sadrži naziv Udruge i sjedište.

Članak 3.

Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja djece s posebnim potrebama i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

Članak 4.

Rad Udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se javnim djelovanjem svih organa Udruge, obaviještavanjem putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine podobne za pravodobno i objektivno obaviještavanje o djelovanju Udruge, kako članstva tako i ostalih zainteresiranih osoba.

Članak 5.

Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik  i tajnik Udruge.

 

DJELATNOST UDRUGE

Članak 6.

Udruga nastoji ostvariti svoje ciljeve kroz slijedeće djelatnosti:

 • uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece s posebnim potrebama, stručnim osobama, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;
 • informiranje članstva i javnosti o problemima djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji;
 • poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s posebnim potrebama;
 • poticanje razvoja potrebnih ustanova ( primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl.);
 • organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sl.;
 • organiziranje programa za djecu s posebnim potrebama u suradnji sa stručnjacima ( kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl. );
 • izdavačku djelatnost u skladu s ciljevima i zadacima Udruge ( informacije, suradnja na prijevodima stručne literature i sl. );
 • prikupljanjem i raspodjelom humanitarne pomoći;
 • radom na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

Članak 7.

Udruga razvija svoju djelatnost kao jedinstvena organizacija.

U okviru Udruge, radi racionalnijeg i efikasnijeg obavljanja djelatnosti iz članka 6., s obzirom na područje djelovanja, organiziraju se podružnice kao posebne unutrašnje organizacione jedinice Udruge.

Podružnice se organiziraju po urbanim centrima. Podružnica ima svoj pečat koji osim sadržaja pečata iz članka 3. Statuta, sadrži i ime urbanog centra u kojem djeluje.

Odluku o organiziranju podružnice donosi Upravni odbor Udruge.

Podružnica nije pravna osoba. Podružnica ima svoj žiro-račun. Radom podružnice rukovodi voditelj podružnice kojeg imenuje Upravni odbor.

Voditelj podružnice:

 • predstavlja podružnicu, a može zastupati Udrugu temeljem posebne punomoći
 • organizira i rukovodi djelatnošću podružnice u okviru djelatnosti Udruge
 • predstavlja podružnicu kao izvjestitelj u Upravnom odboru
 • informira podružnicu o radu Upravnog odbora
 • podnosi Upravnom odboru i predsjedniku Udruge periodična izvješća o radu podružnice
 • za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru.

 

ČLANSTVO

Članak 8.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba, domaća ili strana, koja prihvaća Statut i Etički kodeks Udruge i daje svoj doprinos ostvarivanju ciljeva i zadataka navedenih u ovom Statutu.

Članovi Udruge su redovni članovi, članovi prijatelji, počasni i nominalni.

Redovnim članom može postati osoba koja u užoj obitelji ima dijete s posebnim potrebama kao što je dijete sa cerebralnom paralizom, autizmom, mentalnom retardacijom, i drugim teškoćama u razvoju.

Članom prijateljem može postati svaka osoba koja želi sudjelovati u radu i promicanju interesa Udruge.

Počasnim članom postaje osoba osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti Udruge, a bira se na prijedlog Upravnog odbora i uz suglasnost Skupštine.

Nominalni članovi Udruge su djeca redovnih članova Udruge koja imaju posebne potrebe.

Primanje u članstvo inicira se ispunjavanjem pristupnice, a o primanju odlučuje Upravni odbor.

Članak 9.

Članovi Udruge imaju pravo i obvezu:

 • da svojim radom doprinose ostvarivanju programa i zadataka Udruge;
 • da uredno plaćaju članarinu za pokriće troškova i obveza Udruge;
 • da sudjeluju u radu i da biraju i budu birani u sva tijela Udruge;
 • da poštuju privatnost svakog člana Udruge.

Članak 10.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • istupom po osobnoj želji
 • isključenjem odlukom Upravnog odbora ukoliko član ne izvršava svoje obveze ili djeluje suprotno interesima Udruge ili ako teže povrijedi Etički kodeks Udruge
 • neplaćanjem članarine duljim od šest mjeseci
 • prestankom rada Udruge

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke o isključenju može se podnijeti pismeni prigovor Skupštini Udruge u roku od 30 dana od primitka odluke.

Odluka Skupštine je konačna.

ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE

Članak 11.

Skupština je najviši organ Udruge, a čine ju svi redovni članovi Udruge.

Skupštinu saziva Upravni odbor prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Izvanrednu sjednicu Skupštine može sazvati Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 30% članova.

Članak 12.

Skupština zasjeda i pravovaljano donosi odluke ako joj prisustvuje najmanje trećina članova.

Za odluku o donošenju Statuta, izmjeni Statuta i prestanku rada Udruge potrebna je natpolovična većina glasova svih članova. Za sve ostale odluke dovoljna je natpolovična većina prisutnih.

Radom Skupštine rukovodi Upravni odbor, koji na godišnjoj Skupštini podnosi izvješće o radu i poslovanju, te predlaže smjernice rada za iduće razdoblje.

Članak 13.

Skupština raspravlja i donosi odluke o svim pitanjima koja se odnose na ostvarivanje programa i zadataka Udruge, a posebno:

 • donošenju, izmjenama i dopunama Statuta Udruge i pravilnika
 • planu i programu Udruge
 • visini i načinu plaćanja članarine
 • donošenju financijskog plana i usvajanju završnog računa
 • biranju i razrješenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora
 • biranju i razrješenju predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge i predsjednika Nadzornog odbora

Članak 14.

Skupština može razriješiti članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora prije isteka mandata na koji su izabrani zbog neaktivnosti tih tijela ili neodržavanja sjednica i to u cijelosti ili samo pojedine članove.

Ukoliko razriješava cijeli Upravni odbor ili Nadzorni odbor, Skupština bira novi s punim mandatom, a ukoliko razriješava samo pojedine članove bira nove članove kojima mandat traje do isteka mandata Upravnog odbora ili Nadzornog odbora u koji su birani.

Članak 15.

Skupština na prijedlog Upravnog odbora donosi pravilnik koji sadrži podrobnije upute o načinu rada Udruge ( etički kodeks, financijsko poslovanje i sl. ). Pravilnik ne smije sadržavati odredbe suprotne ovom Statutu. Odredbe pravilnika imaju za Udrugu i njene članove istu obvezujuću snagu kao Statut.

Članak 16.

Upravni odbor je kolegijalno izvršno tijelo Udruge sa pet članova. Članove Upravnog odbora bira Skupština iz reda svojih članova.

Članovi Upravnog odbora po funkciji su predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge.

Mandat članova Upravnog odbora, kao i mandat predsjednika, dopredsjednika i  tajnika, traje dvije godine, nakon isteka kojih mogu biti ponovo izabrani.

Članak 17.

 Upravni odbor u okviru svojih zadataka i ovlaštenja:

 • priprema i utvrđuje prijedlog Statuta, te njegove izmjene i dopune, financijski plan i završni račun
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge
 • saziva Skupštinu i priprema dnevni red
 • izvršava odluke Skupštine, rukovodi i usmjerava rad Udruge između dviju Skupština
 • upravlja imovinom Udruge
 • oblikuje po potrebi stalna i povremena stručna tijela i imenuje predsjednika i članove tih tijela
 • vodi brigu o zakonitom i ispravnom financijsko-materijalnom poslovanju
 • donosi odluke o sklapanju Ugovora o radu.

Upravni odbor je odgovoran za svoj kao i sveukupni rad Udruge.

Članak 18.

Predsjednik Udruge:

 • predstavlja i zastupa Udrugu i organizira izvršavanje njezinih zadataka
 • predsjedava sjednicama Upravnog odbora i izvršava njegove odluke
 • sastavlja godišnji izvještaj o radu Udruge

Članak 19.

Dopredsjednik Udruge zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti i ima ista prava i dužnosti kao i predsjednik.

Članak 20.

Tajnik Udruge:

 • predstavlja i zastupa Udrugu
 • obavlja administrativne poslove,vodi evidenciju članova i brine o imovini Udruge

Članak 21.

Upravni odbor se sastaje prema potrebi i pravovaljano donosi odluke ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Ukoliko je zaposlenik Udruge član Upravnog odbora Udruge, ne može sudjelovati u donošenju odluka vezanih uz njegov Ugovor o radu.

Sjednicu Upravnog odbora, saziva i vodi predsjednik Udruge ili u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik. O tijeku sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuju predsjednik ili dopredsjednik i tajnik Udruge.

Članak 22.

Nadzorni odbor je tijelo Udruge koje ima tri člana.

Predsjednika Nadzornog odbora i članove bira Skupština na vrijeme od dvije godine iz reda svojih članova. Za člana Nadzornog odbora ne može biti biran predsjednik Udruge kao ni članovi Upravnog odbora.

Nadzorni odbor brine o pravilnoj primjeni Satuta i pravilnika, kontrolira materijalno-financijsko poslovanje te nadzire rad Udruge i o tome podnosi izvještaj Skupštini.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 23.

Vijeće udruge čine redovni članovi, članovi prijatelji i počasni članovi Udruge, a ima svrhu uspostavljanja neposrednog kontakta roditelja djece s posebnim potrebama i svih osoba koje im žele pružiti podršku i pomoć.

Članak 24.

Skupština i Upravni odbor mogu, svaki u svom području rada, imenovati savjetničke komisije za aspekte zdravstva, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i sl. Sastav savjetničkih komisija, zadaci i način rada određuju se prilikom njihovog imenovanja.

Članak 25.

Udruga obavlja svoje financijsko poslovanje putem vlastitog bankovnog računa.

IZVORI SREDSTAVA

Članak 26.

Izvori sredstava Udruge su:

 • članarina redovnih članova i članova prijatelja
 • donacije
 • dotacije
 • sponzorstva
 • dobrovoljni prilozi
 • ostali izvori u skladu sa zakonom.

Plan prihoda i rashoda utvrđuje se za svaku godinu, financijskim planom.

Sredstva Udruge mogu se koristiti samo namjenski u skladu sa Statutom i usvojenim financijskim planom.

Članak 27.

Sve funkcije u Udruzi su dobrovoljne. Rad pojedinaca može se nagraditi prema količini i stručnosti obavljenih poslova o čemu odluku u svakom pojedinačnom slučaju donosi Upravni odbor.

Financijsko-materijalno poslovanje Udruge organizira se i vodi prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Financijsko računovodstveni poslovi povjeravaju se stručnoj osobi.

PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 28.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine da ne postoji potreba ili uvjeti za nastavak djelovanja.

Na istoj sjednici Skupštine na kojoj se donosi odluka o prestanku Udruge, donosi se i odluka o raspodjeli eventualno pozitivnog salda i imovine Udruge.

U slučaju prestanka Udruge imovina Udruge pohranjuje se do osnivanja nove Udruge ili se prenosi na jednu ili više udruga ili ustanova koje imaju za cilj poboljšanje kvalitete života djece s posebnim potrebama ili po odluci Skupštine može najsvrsishodnije koristiti navedenu imovinu.

Imovina i pozitivni saldo Udruge ne može se razdijeliti među članovima Udruge.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 29.

U svim sporovima između Udruge i jednog ili više članova odlučuje Upravni odbor. Kod razlike u shvaćanju neke odredbe ovog Statuta odlučuje Upravni odbor.

Članak 30.

Ispravno tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Članak 31.

Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruge.

U Kaštel Lukšiću, 15.12.2007. godine,

Predsjednica Udruge:
Gordana Burić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *