24. kolovoza 2014.

Pravo na uvećani dječji doplatak

Dijete s težim oštećenjem zdravlja

Za dijete s težim oštećenjem zdravlja, utvrđenom prema posebnim propisima pripada doplatak za djecu  do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života.

Korisnicima koji su pravo na doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja ostvarili do 31. prosinca 2001., to pravo pripada i nakon navršene 27. godine života djeteta, do donošenja posebnog propisa o  pravima  osoba s invaliditetom.

Oštećenje zdravlja djeteta, na osnovi kojeg se ostvaruje doplatak po povoljnijim uvjetima, utvrđuje se nalazom i  mišljenjem nadležnog tijela vještačenja .
Kao dijete s težim oštećenjem zdravlja, prema posebnim propisima smatra se dijete kojim je nalazom i mišljenjem utvrđeno:
• potpuna i trajna nesposobnost za samostalan život i rad
• teže tjelesno ili  mentalno oštećenje,
•  teža psihička bolest ili
•  teže promjene u zdravstvenom stanju.

 

U postupku ostvarivanja prava na doplatak za djecu, postojanje težeg oštećenja zdravlja djeteta može se dokazivati:

a) nalazom i mišljenjem  tijela vještačenja pri centru za socijalnu skrbi odnosno nalazom i mišljenjem nadležnog vještaka Zavoda za zdravstveno osiguranje
b) rješenjem donesenim u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi
•     o pravu  na osobnu invalidninu,
c) rješenjem nadležnog tijela Zavoda za zdravstveno osiguranje
•     o pravu roditelja na dopust do osme godine života djeteta i
•     o pravu na rad s polovicom punoga radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te

Doplatak za djecu ne pripada korisniku:

• za vrijeme dok se dijete nalazi na školovanju u inozemstvu osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno,

• za  dijete koje je stalno smješteno u ustanovi u kojoj ima uzdržavanje na teret proračuna

Izvor

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *