Na otvoreni poziv ureda UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu,za sudjelovanje u provedbi programa „Potpomognuta komunikacija – intervencijska metoda u radu s najmlađom djecom s razvojnim teškoćama“ koji će se provoditi tijekom 2016. – 2017. godine. prijavili smo naše dvije djelatnice i  zaprimili obavijest da je naša prijavnica pozitivno riješena.Program će se provoditi od rujna 2016.-2017.godine.

Potpomognuta komunikacija zamjenjuje ili potpomaže uobičajene metode komunikacije. Namijenjena je djeci sa složenim komunikacijskim potrebama koja se ne mogu služiti govornim jezikom i/ili imaju teškoće jezičnoga razumijevanja zbog:

-poremećaja iz spektra autizma

-cerebralne paralize

-intelektualnih teškoća

-dječje govorne apraksije

Sva djeca s intelektualnim teškoćama imaju manje ili veće teškoće u komunikacijskom i jezično–govornom razvoju te su korisnici potpomognute komunikacije. Potpomognuta komunikacija je često prva metoda u poticanju komunikacije u djece rane dobi kod koje su uočena razvojna odstupanja.

Kako bi se proširila primjena potpomognute komunikacije  u Hrvatskoj, potrebno je educirati stručnjake i roditelje te promovirati mogućnosti koje ona nudi. Ujedno je potrebno stvoriti stabilne preduvjete za uporabu visokotehnoloških rješenja kako bi ih stručnjaci više koristili.

Slijedom navedenog Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo je program koji ima za cilj:

-jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade u zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi te organizacijama civilnog društva, za sustavnu primjenu potpomognute komunikacije u radu sa djecom s teškoćama u razvoju predškolske dobi

-jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade u zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi te organizacijama civilnog društva, za razumijevanje i implementaciju koncepta rane intervencije

-podizanje razine znanja roditelja/obitelji/skrbnika o načinu korištenja edukacijskih i komunikacijskih ICT rješenja za potpomognutu komunikaciju.