Korisne informacije

Korisne informacije
Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

Naknada za roditelja njegovatelja ili njegovatelja iznosi 663,61 EUR, 796,34 EUR ili 995,42 EUR mjesečno

Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja je:
potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen
u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala
ima poremećaj autističnog spektra četvrtog stupnja ili
koja ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.
Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se roditelju djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koji ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.
Ako u obitelji ima dvoje djece ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom pravo se može priznati i jednom i drugom roditelju.
Ako dijete s teškoćama u razvoju nema roditelja, ako roditelji ne žive s njim ili zbog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti pružiti mu potrebnu njegu pravo na status njegovatelja može se priznati bračnom ili izvanbračnom drugu roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, životnom ili neformalnom životnom partneru roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, srodniku u ravnoj lozi i srodniku u pobočnoj lozi do zaključno drugog stupnja koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom, kao i u slučaju ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom.
Pravo na status njegovatelja priznaje se osobi po izboru osobe s invaliditetom uz njezinu suglasnost, odnosno suglasnost njezinog zakonskog zastupnika, koja živi u zajedničkom kućanstvu s osobom s invaliditetom.

Uvjeti za priznavanje prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja:
da je roditelj ili član kućanstva punoljetan
da ima poslovnu sposobnost
nije lišen roditeljske skrbi
ima psihofizičke sposobnosti za pružanje potrebne njege i pomoći i koji pruža njegu
živi u kućanstvu s djetetom s teškoćama u razvoju ili osobom s invaliditetom koji ispunjavaju gore navedene uvjete i ima prebivalište na istoj adresi
koji je osposobljen za pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koji ispunjavaju gore navedene uvjete i koji pruža njegu.
Pravo se ne priznaje:
ako je djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom priznato pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja ili je osiguran smještaj prema drugim propisima osim u slučaju osiguranja smještaja žrtve obiteljskog nasilja
ako je dijete s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom korisnik usluge cjelodnevnog boravka na temelju Zakona o socijalnoj skrbi
ako roditelji koriste rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust za isto dijete
ako je roditelj ili druga osoba lišena prava na roditeljsku skrb
roditelju ili drugoj osobi ako postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
ako osoba za koju se traži pravo ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju ili nije pokrenut postupak za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora.

Više pročitajte na poveznici https://gov.hr/hr/pravo-na-status-roditelja-njegovatelja-ili-status-njegovatelja/726

Inkluzivni dodatak

Inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobi s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima

Pravo na inkluzivni dodatak priznaje se u postotku od osnovice koja iznosi 120 EUR.

Inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobi s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Potpora se razvrstava se u pet razina temeljem Liste vrste i težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti definirane propisima kojima se uređuje vještačenje i metodologija vještačenja, a iznos inkluzivnog dodatka utvrđuje se prema određenoj razini potpore i iznosi:
600 % osnovice za prvu razinu potpore
400 % osnovice za drugu razinu potpore
360 % osnovice za treću razinu potpore
135 % osnovice za četvrtu razinu potpore
115 % osnovice za petu razinu potpore.

Pravo na inkluzivni dodatak u iznosu 1., 2. i 3. razine se priznaje:
odrasloj osobi s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem kojoj je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom
djetetu s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem kojem je utvrđen drugi, treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja bez obzira na status osobe s invaliditetom.

Pravo na inkluzivni dodatak u iznosu 4. i 5. razine se priznaje:
odrasloj osobi i djetetu s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem kojima je utvrđen drugi ili treći stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja bez obzira na status osobe s invaliditetom.

Pravo na inkluzivni dodatak se ne priznaje osobi:
kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugim propisima
koja osobnu invalidninu ostvaruje prema posebnim propisima
koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema posebnim propisima, osim korisnika koji su pravo na pomoć i njegu ostvarili prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji su važili do 31. prosinca 1998. godine.

Dodatno, pravo na inkluzivni dodatak za 4. i 5. razinu potpore se ne priznaje osobi:
koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima
koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugim propisima.

Više pročitajte na poveznici  https://gov.hr/hr/pravo-na-inkluzivni-dodatak/2559

Psihosocijalna podrška

Psihosocijalna podrška je usluga koja obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrške kojima se potiče razvoj i unaprjeđenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih, socijalnih ili odgojnih vještina korisnika

Usluga psihosocijalne podrške može se odobriti pojedincu, obitelji ili udomitelju, a pruža se  individualno ili u grupi.

Usluga psihosocijalne podrške pruža se u obitelji korisnika, udomiteljskoj obitelji, kod drugih pružatelja usluga koji ispunjavaju propisane uvjete ili na drugim mjestima prema potrebi korisnika.

Usluga psihosocijalne podrške može se pružati u nazočnosti i uz sudjelovanje članova obitelji.

Usluga psihosocijalne podrške može se odobriti do godinu dana, iznimno dok traje potreba na temelju stručne procjene.

Više pročitajte na poveznici https://gov.hr/hr/psihosocijalna-podrska/730

Rana razvojna podrška

Rana razvojna podrška je usluga stručne poticajne pomoći i podrške djetetu i stručne savjetodavne pomoći roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju, kad je kod djeteta u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće

Rana razvojna podrška je usluga stručne poticajne pomoći i podrške djetetu i stručne savjetodavne pomoći roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju, kad je kod djeteta u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće.

Odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće Hrvatski Zavod za socijlni rad utvrđuje na temelju mišljenja liječnika specijaliste neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije ili stručne procjene.

Usluga rane razvojne podrške odobrava se djetetu radi poticanja razvoja i uključivanja u širu socijalnu mrežu, ako se takva usluga ne osigurava u okviru zdravstvene djelatnosti, na temelju stručne procjene pružatelja usluge o trajanju i učestalosti usluge.

Više pročitajte na poveznici https://gov.hr/hr/rana-razvojna-podrska/732?lang=hr

Boravak

Cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno, a poludnevni od 4 do 6 sati dnevno

Boravak je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak:

  • cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno
  • poludnevni boravak može trajati od 4 do 6 sati dnevno.

Boravak je usluga kojom se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

Usluga boravka odobrava se djetetu s teškoćama u razvoju, djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu s problemima u ponašanju, osobi kod koje je utvrđena privremena nezapošljivost prema zakonu kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom, osobi s invaliditetom, osobi starije životne dobi, teško bolesnoj odrasloj osobi i beskućniku koji nije smješten u prihvatilištu.

Usluga boravka pruža se kao usluga poludnevnog boravka, u trajanju od četiri do šest sati dnevno ili kao usluga cjelodnevnog boravka, u trajanju od šest do deset sati dnevno.

Boravak se može odobriti jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

Više pročitajte na poveznici https://gov.hr/hr/boravak/736

Prava i usluge iz sustava socijalne skrbi

Na poveznici možete pronaći sva prava iz sustava socijalne skrbi  https://gov.hr/hr/prava-i-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-iz-sustava-socijalne-skrbi/252

Ostala prava i usluge

U izradi

Ostvarivanje prava – Kaštela

Za ostvarivanje prava  iz socijalne skrbi, obratite se u Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Kaštela

Cesta dr. Franje Tuđmana 932 B

Kaštel Stari

Telefoni:
021/230-944
021/232-312
021/232-314
021/280-914
021/280-913

E-mail: korisnik132@socskrb.hr

Go to Top