Poštovani!
Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica u suradnji s Dnevnim centrom za rehabilitaciju djece i mladeži “Mali dom-Zagreb” organizira edukaciju pod nazivom Individualizacija razvojno primjerenog programa za djecu

i mlade s teškoćama – Izrada Individualnog edukacijskog plana (IEP).

Vrijeme i mjesto održavanja edukacije
18. i 19. lipnja, 2014. Hotel Villa Žarko, Obala Kralja Tomislava 7a, 21215 Kaštel Lukšić


Edukacija je prvi dio programskog okvira Koraci u ostvarivanju razvojno primjerenog programa za djecu i mlade s teškoćama. Programski okvir koncipiran je kao odgovor na izazove i potrebe struke za sveobuhvatnim, sistematičnim i stručnim stjecanjem znanja i praktičnih vještina iz područja kreiranja i provedbe razvojno primjerenih programa za djecu i mlade s teškoćama.

Cjelokupni programski okvir obuhvatiti će 3 edukacijska modula:

  1. Individualizacija razvojno primjerenog programa za djecu i mlade s teškoćama – Izrada Individualnog edukacijskog plana (IEP)
  2. Kreiranje cilju usmjerenih aktivnosti unutar postojećih programa
  3. Praćenje postignuća djeteta sukladno ciljevima Individualno edukacijskog plana


Prvi edukacijski modul Izrada Individualnog edukacijskog plana uvodi stručnjake u proces razvoja primjerenih, na dijete i obitelj usmjerenih programa, a započinje postupkom razvoja Individualnog edukacijskog plana.
Kreiranje IEP-a predstavlja prvu stepenicu u sveobuhvatnom procesu programiranja u edukaciji i (re)habilitaciji djece i mladeži s razvojnim teškoćama.

Praćenjem hrvatske edukacijsko-(re)habilitacijske prakse, prepoznali smo potrebu stručnjaka za zajedničkim smjernicama i okvirom koji će dati odgovor na izazove kreiranja relevantnih ciljeva.

Sudionicima ove edukacije ponuditi će se alat, kao i strategije razvoja IEP-a koji treba biti temeljni dio svakog kurikuluma. Model je primjenjiv za rad u svim oblicima edukacijsko-(re)habilitacijskog okruženja, od posebnih oblika programa do inkluzivnih.

Edukacija pruža praktične vještine kreiranja ciljeva i predstavlja most ka daljnjem planiranju i razvoju primjerenih aktivnosti, s mogućnošću prilagodbe u različitim okruženjima.
 
Kako bismo osigurali što kvalitetniji rad, broj sudionika je ograničen na maksimalno 25 polaznika. Stoga Vas ljubazno molimo da se na vrijeme prijavite za edukaciju jer će se grupa popunjavati prema redoslijedu prijava.

Radujemo se Vašem sudjelovanju!

Detaljne informacije o edukaciji: